AJUDEM A QUI HO NECESSITA

EL NOSTRE EQUIP

Coneix el personal que treballem per ajudar a les persones

– Miquel Àngel Roman – Direcció – mroman@fsuport.org

– Laura Andreu – Sotsdirectora – laura.andreu@fsuport.org

– Arnau Codina – Coordinació CO Santa Eugenia de Berga – centreobertseb@fsuport.org

– Berta Pagès – Coordinació CO Centelles – cocentelles@fsuport.org

– Mireia Arumí – Coordinació CO Prats de Lluçanès – sisprats@fsuport.org

– Bruna Trasserra – Coordinació CO L’Esquirol – sisesquirol@fsuport.org

– Judit Lucio – Coordinació CO Calldetenes i Sant Julià – siscalldetenes@fsuport.org ; sisstjulia@fsuport.org

– Paula Vilardell – Coordinació Prevenció Salut – prevenciosona@fsuport.org

– Toni Jiménez – Coordinació SAU – allotjament.vic@fsuport.org

– Núria Casellas– Educadora de carrer Territori Jove – territorijove@fsuport.org

– Rafael Sacramento – Educador de carrer Territori Jove – territorijove@fsuport.org

– Elena Gómez – Coordinadora Pisos Assistits – elena.gomez@fsuport.org

– Maria Avian – treballadora familiar Habitatges d’Estada Temporal

– Ferran Erra – pràctiques restauratives

– Francesc Torres – Agent Comunitari

Actualment la Fundació compta amb un total de 37 persones contractades que fan atenció directa en els diferents projectes i serveis que gestionem, els quals es configuren amb equips interdisciplinars titulats en l’àmbit de les ciències socials i l’atenció a les persones: educació social, integració social, psicologia, treball social, psicopedagogia, sociologia, monitors/es de lleure, i altres que ajudaran a donar una atenció global a les necessitats de les persones que atenem.

PATRONAT

– Pere Tusquellas i Oto – President – peretusq@fsuport.org

– Emilia Payan Alfonso – Secretària- emi@fsuport.org

– Joan Sala Baiget – Tresorer

D’acord amb els Estatuts de l’Entitat, el Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. 

Aquest col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques, amb capacitat plena i que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions a càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Ha d’estar constituït per un mínim de tres membres i un màxim de deu membres.

El Patronat es reuneix un cop l’any en sessió ordinària, durant el primer semestre de l’any natural per aprovar els comptes anuals de l’any anterior.

De manera extraordinària, prèvia convocatòria de 15 dies, i a iniciativa de la presidència o d’una quarta part dels seus membres, es poden reunir tantes vegades com es cregui necessari per tal de garantir el bon funcionament de la Fundació. 

De cada reunió la Secretària aixecarà una acta amb el resum de la reunió i els acords presos, que quedarà guardada al corresponent llibre d’actes de la Fundació.

El Patronat nomenarà un president o presidenta i un secretari o secretària i, si s’escau, un/a vici-president/a, així com un director o directora executiva de la Fundació.

Les tasques i funcions des càrrecs queden reflectits en els Estatuts de la Fundació.

La figura de la Direcció juntament, amb el president, dirigeix i coordina tots els serveis de l’entitat. Un cop a la setmana els responsables i coordinadors dels diferents serveis es reuneixen per organitzar-se, coordinar i gestionar el funcionament de la Fundació.

AJUDEM A QUI HO NECESSITA

HEM REALITZAT TREBALLS PER: