MISSIÓ

Treballem per garantir els drets de les persones, promoure la igualtat d’oportunitats i la millora de la qualitat de vida.

VISIÓ

Volem ser una organització humana, innovadora, eficient i propera, amb constant adaptació als canvis i alta capacitat de resposta als reptes socials.

VALORS
  • Interès i compromís amb les persones
  • Capacitat per adaptar-nos a realitat canviants.
  • Tolerància i gran capacitat de diàleg
  • Voluntat de millora contínua
  • Valoració responsable dels béns materials i cura del medi ambient
EL NOSTRE COMPROMÍS

Des de la seva creació, la Fundació ha anat donant resposta a les diferents demandes provinents de les administracions públiques per cobrir les necessitats d’un ampli ventall de col·lectius en situació de vulnerabilitat. Amb aquesta finalitat s’ha comptat amb personal amb força experiència en el camp de la integració social, sanitat i salut, mediació comunitària, programes per a dones, recursos residencials i serveis d’atenció a la immigració, sent aquest últim un col·lectiu amb forta presència al territori, oferint cursos de primera acollida, alfabetització i vinculació a l’entorn, mitjançant convenis amb els ajuntaments i entitats locals. A més, s’ha treballat per a possibilitar la inclusió laboral d’aquest col·lectiu, mitjançant itineraris formatius duals.

Paral·lelament, l’entitat està treballant en el pla estratègic 2021-2024 en el que es recullen els objectius i estratègies que guiaran l’activitat durant el període establert. Amb aquest treball es pretén afrontar amb èxit els reptes dels propers temps, no sols per adaptar-nos a aquests canvis en l’entorn sociocultural sinó també per anticipar-los. Es tracta, doncs, d’un procés de reflexió que reverteix necessàriament en la millora de la qualitat dels serveis que es gestionen des de l’entitat. 

Aquesta planificació estratègica té el propòsit d’impulsar i mantenir l’esperit de renovació permanent, de progrés, d’il·lusió, de compromís amb les necessitats del territori. En definitiva, es pretén optimitzar les potencialitats existents per generar sinergies que contribueixin a la viabilitat del projecte en un marc global de competitivitat i complementarietat territorial. 

Concretament s’han formulat quatre grans línies estratègiques.  

Millorar la qualitat dels serveis i programes que es gestionen des de l’entitat, donant resposta a les necessitats reals de les persones ateses.

Millorar l’organització interna de l’entitat, així com la satisfacció dels diversos equips de professionals i cada una de les persones treballadores a nivell individual. 

Mantenir la solvència de l’entitat i ser econòmicament viables i forts.

Consolidar la presència local de l’entitat i ampliar la seva projecció externa. Es pretén ser presents al territori, formar part activa de les xarxes que treballen per millorar la vida de les persones. Amb aquesta intenció, es dissenyarà una política de comunicació externa que permeti donar a conèixer la missió i els valors de l’entitat, a més d’avaluar el seu impacte a la comunitat. 

Alhora, la totalitat de serveis gestionats per l’entitat han identificat els seus propis objectius de millora, concretant unes actuacions que en garanteixen l’assoliment, la seva temporalitat i uns indicadors d’evolució.

El Pla d’avaluació i seguiment de cada projecte té tres moments claus: avaluació inicial, continuada i final, focalitzant l’atenció en les variables que exposem a continuació, concretant-se els indicadors qualitatius i quantitatius que fonamenten el seu anàlisi.

La valoració positiva de la intervenció entenem que es basarà essencialment en els següents indicadors:

– Grau d’assoliment dels objectius fixats .
– Temps necessari per assolir els objectius plantejats.
– Grau de satisfacció de les usuàries del servei i les/els tècnics de referència del cas, segons un qüestionari administrat amb aquest fi o bé mitjançant el diàleg i/o entrevista in situ.

La participació de les persones ateses i dels agents implicats és clau, per això utilitzem les següents eines de recollida d’informació:

  • Enquestes de satisfacció
  • Entrevistes
  • Correu electrònic per enviar queixes i suggeriments.

Tota la informació recollida es tracta amb la màxima confidencialitat i rigor, d’acord amb la normativa de Protecció de dades (LOPD). S’utilitzarà una base de dades i fulls de càlcul per l’obtenció de dades estadístiques.

1ods
2ods
ods3
ods4
ods5
ods6
ods7
AJUDEM A QUI HO NECESSITA

HEM REALITZAT TREBALLS PER: